คณะกรรมการ

Print
Category: คณะกรรมการ
Published Date Written by Super User

 

 คณะกรรมการวิจัย   
      
     ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
                ที่ปรึกษา
            ผศ.รัชด ชมภูนิช
                 ที่ปรึกษา
         ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
              ประธานกรรมการ
        
           ดร.ธนภณ พันธเสน
               กรรมการ

   ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
               กรรมการ
         ดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร
                 กรรมการ
             
       คุณสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
                 เลขานุการ
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ   
   
     
               ผศ.รัชด ชมภูนิช
                    ที่ปรึกษา
        ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
            ประธานกรรมการ
          ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์     
                  กรรมการ 
 

 

            
             อ.จตุพล อังศุเวช
                  กรรมการ 
        อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
                  กรรมการ

       คุณสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
               เลขานุการ