ผลงานวิจัย

Print
Category: ผลงานวิจัย
Published Date Written by Super User

บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง

AKU Rooftop Urban Farm

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา

โครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ PSDT

โครงการอบรมดูงานต่างประเทศ SPA

หมู่บ้านจัดสรรชีววิธีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง

การส่องสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย

การออกแบบแสงและสภาพแวดล้อมภายในสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสม

Topology Optimization and Form Computation of Structure

การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารเขียว

Structural Design and Management Technology

Solar Rooftop