ผลงานการบริการวิชาการ

Print
Category: งานบริการวิชาการ
Published Date Written by Super User

ผลงานบริการวิชาการ

ภายใน

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ขอรับบริการ

1

ออกแบบหอพักนิสิตหลังที่ 4 และ 5

อ.รัฐภูมิ ปาการเสรี

สำนักงานอธิการ

2

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างห้องสมุดพิทยาลงกรณ

อ.มนฑัต เหมพัฒน์
อ.สุปรียา หวังพัชรพล

คณะเศรษฐศาสตร์

3

ออกแบบหลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ว.สิ่งแวดล้อม

5

ออกแบบปรับปรุงและต่อเติมสถานพยาบาล

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

สถานพยาบาล มก.

6

ออกแบบอาคารพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 ซอยพหลโยธิน 45

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน

สำนักงานอธิการ

7

ออกแบบห้องสำนักงานบริการการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.จตุพล อังศุเวช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

9

ออกแบบงานปรับปรุงอาคาร     จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

อ.จตุพล อังศุเวช

คณะมนุษยศาสตร์

10

ออกแบบปรับปรุงห้องสำนักงานการศึกษานานาชาติ

อ.จตุพล อังศุเวช

คณะเศรษฐศาสตร์

11

ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร

 

12

ออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและอาคารกิจกรรมนิสิต (วิทยาเขตสกลนคร)

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร

13

แบบจำลองสามมิติ โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศ
วิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ภาควิชาอนุรักษวิทยา
คณะวนศาสตร์

14

ออกแบบห้องแสดงรายการ
วิทยุโทรทัศน์ (สตูดิโอ)

อ.จตุพล อังศุเวช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

15

ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณเรือน
เพาะชำและคลองนืทิ้งด้านข้าง

อ.ประภัสรา นาคะ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

16

ออกแบบปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการวิจัย

ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

17

ออกแบบปรับปรุงแนวรั้วรอบโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

อ.ชวาพร ศักดิ์ศรี

โรงเรียนสาธิต

 

ภายนอก

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ขอรับบริการ

1

Life Cycle Assessment of building material product:a new approach for improving eco-efficiency and benchmarking

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

2

โครงการวางผัง ออกแบบอาคารในเขตเพลิงไหม้ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

3

ออกแบบสระว่ายน้ำ

อ.จรูญพันธ์ บรรจงภาค

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก.

4

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Map Ta Phut Botanic Park นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5

โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

โครงการออกแบบอาคารปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

7

ออกแบบโครงการปรับปรุงปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

8

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักชมรมรักบี้ฟุตบอล

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ชมรมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9

ารออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารเรือนเพาะชำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

10

โครงการวางผังออกแบบอาคารในเขตเพลิงไหม้ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

11

โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงกรบ้านเอื้ออาทร

อ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

การเคหะแห่งชาติ

12

โครงการออกแบบติดตั้งลิฟท์

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

คณะศึกษาศาสตร์

13

โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักการกีฬา

อ.จตุพล อังศุเวช

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14

ศึกษาโครงร่างโดยรวมของประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐานของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และมาเลเซีย (โครงการ 1)

อ.ดร.สาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

15

โครงการออกแบบห้อง VIP ชมกีฬาว่ายน้ำ บนอัฒจันทร์สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อ.โอฬาร เจริญชัย

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16

โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดโตนดในโครงการคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง

ผศ.อารยา ศานติสรร

สำนักงานเขตหลักสี่ และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

17

โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับชาติ และอาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อ.สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

18

โครงการปรับปรุงร้านค้าหมายเลข 1-2 โรงอาหารกลาง 1

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19

โครงการปรับปรุงห้องสมุดทัณพสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

20

การจัดทำแผนและการวางผังรวมชุมชนสามเงา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา จังหวัดตาก

21

โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท (ชุมชนโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา)

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

การเคหะแห่งชาติ

22

โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง Locally-Based Housing Development : Integrated Approach Towards Sustainability

อ.ศรันย์ สมันตรัฐ

การเคหะแห่งชาติ

23

การศึกษาโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด (IDP)

ผศ.รัชด ชมภูนิช

สภาสถาปนิก

24

โครงการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้ (Design and Development of Environmentally Friendly Products from Scrap)

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

25

โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

การเคหะแห่งชาติ

26

ออกแบบอาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บางนกแขวก จำกัด

อ.ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บางนกแขวก จำกัด

27

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตว์แพทย์ ส่วนสนับสนุนและอำนวยการ

อ.รัฐภูมิ ปาการเสรี

คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28

โครงการแผ่นผนังเขียว

รศ.พาสินี สุนากร

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

29

ออกแบบปรับปรุงห้องสมุด

อ.จตุพล อังศุเวช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30

โครงการอบรมการจำลองสมรรถนะอาคาร Thermal Simulation and Computional Fluid Dynamics)

อ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

31

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรม

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด

32

ออกแบบตกแต่งภายในห้องพักรับรอง และห้องประชุม ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง

อ.จตุพล อังศุเวช

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

33

โครงการจัดทำแบบจำลอง พื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลแหลมฉบังร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังและเทศบาลแหลมฉบัง

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

34

โครงการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

35

โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.พาสินี สุนากร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

36

โครงการจ้างเหมาออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้านภูมิทัษน์ของจังหวัดนนทบุรี

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

37

โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน

คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

38

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

39

โครงการออกแบบขยายพื้นที่ส่วนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและหน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉิน

อ.จตุพล อังศุเวช

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

40

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

41

โครงการออกแบบอาคารศูนย์บริการและโชว์รูมรถยนต์เบนซ์พร้อมส่วนพักอาศัย

อ.ศรุติ โพธิ์ไทร

บริษัท Benz Sport Services จำกัด

42

โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ลาวโซ่ง อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน

บุคคลภายนอกทั่วไป

43

ที่ปรึกษาออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.รัชด ชมภูนิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

44

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบสวนหย่อมและการบำรุงรักษาต้นไม้ที่เหมาะสมในพื้นที่เทศบาลเมืองรังสิต

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

เทศบาลเมืองรังสิต

45

โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล สภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงาน บ้านตัวอย่างเสนานิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท์-รังสิต

รศ.พาสินี สุนากร

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

46

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน

การเคหะแห่งชาติ

47

การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบ้านบุณฑรีย์

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน

บริษัท ชยางพันธ์ พร็อพเพอร์ตี จำกัด

48

การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร โครงการส่วนต่อขยายโรงงาน บริษัท แพรคติก้า จำกัด

อ.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

บริษัท แพรคติก้า จำกัด

49

โครงการ สวนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Learning Green Project)

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

50

ออกแบบโรงงานทำขนม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน

คุณรวินันท์ แดนศิลป์

51

การวางผังอย่างยั่งยืนสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ทั้งฝ่ายกำหนดนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายออกแบบและวางผัง รวมทั้งประชาชนทั่วไป อาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52

ที่ปรึกษาการออกแบบอาคารเขียว โครงการประกวดแบบอาคารสำนักงานและสันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผศ.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

บริษัท ฟอรัม อาร์คิเทค จำกัด

53

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

54

จ้างควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

55

ที่ปรึกษาออกแบบอาคารและออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

การไฟฟ้านครหลวง

56

โครงการออกแบบอาคาร คณะสาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57

โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/วัสดุ จากเศษวัสดุก่อสร้าง (จากโครงการอสังหาริมทรัพย์)

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

บริษัท แสนสิริ จำกัด

58

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด