ปรัชญา

Print
Category: แนะนำหน่วยงาน
Published Date Written by Super User

ปรัชญา

ศูนย์วิจัยฯ ถือกำเนิดขึ้นภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีจุดยืนของสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด