ประวัติความเป็นมาของ CARAS

 

ประวัติ

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2542 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2542 มีมติให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานในระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

  3. สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีมติให้ปรับโครงสร้างภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยกำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้มีการแบ่งส่วนงานของสำนักงานเลขานุการเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัยต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใหม่ โดยให้แยกงานบริการวิชาการและวิจัยไปจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในและไม่แบ่งส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

 

 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-การพัมนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่

AKU. R.-AF4:2014
Rrsearch Academy for New-face, Faculty of Architecture, Kaseatsart University
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 Guideline for article writing AKU.AF2014
  การกำหนดหัวข้อและสมมติฐาน 
  เขียนให้ตรงประเด็นปัญหาพิเศษ
  ต้นแบบเขียนข้อเสนอวิจัย AKU.AF2014
  ต้นแบบเขียนข้อเสนอวิจัย AKU.AF2014a
  ต้นแบบเขียนข้อเสนอวิจัย AKU.AF2014b
  ต้นแบบนำเสนอเค้าโครงการวิจัย
  ต้นแบบนำเสนอโครงการวิจัยครั้งที่1
  ต้นแบบนำเสนอบทความครั้งที่1